1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

مناظره ها


شهید بهشتی و مذاکره با امریکا

بخشی از یک گفت‌وگو با شهید بهشتی درباره مذاکره با امریکا

مدت زمان: 5 دقیقه و 26 ثانیه…


ادامه مطلب