1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
پایان نامه‌ای درباره

واقعه هفتم تير و تاثير آن در شعر فارسی دهه 60

فرنوش اعتمادی

این پژوهش که در آذر 1392 صورت پذیرفته، پایان نامه کارشناسی ارشد فرنوش اعتمادی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور اهواز است و با روش توصیفی و مصاحبه با بازماندگان واقعه هفتم تیر برای بررسی جنبه اجتماعی سیاسی واقعه هفتم تیر به بررسی و تاثیر آن در شعر فارسی دهه 60 پرداخته است

این پژوهش که در آذر 1392 صورت پذیرفته، پایان نامه کارشناسی ارشد فرنوش اعتمادی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور اهواز است و با روش توصیفی و مصاحبه با بازماندگان واقعه هفتم تیر برای بررسی جنبه اجتماعی سیاسی واقعه هفتم تیر به بررسی و تاثیر آن در شعر فارسی دهه 60 پرداخته است. او در این پژوهش نشان داده است که در اشعار بررسی شده، از میان صناعات لفظی، انواع جناس بیشترین کاربرد را داشته و از لحاظ دانش بیان، تشبیه بیشترین کاربرد را داشته است.

می توانید فایل پایان نامه و مقاله مربوط بدان را در اینجا مطالعه کنید.


دیدگاه‌ها