1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است

مؤسسه نشر آثار و انديشه های شهيد بهشتی در نمايشگاه کتاب شرکت می کند / شبستان، راهرو 27، غرفه 27

 بنیاد نشر آثار شهید بهشتی از سال 1389 از شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب محروم بود

مؤسسه نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی در نمایشگاه کتاب شرکت می کند. گفتنی است بنیاد نشر آثار شهید بهشتی از سال 1389 از شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب .تهران محروم بود و اکنون پس از 4 سال در نمایشگاه کتاب شرکت می کند

آدرس:  شبستان، راهرو 27، غرفه 27


نسخه چاپی
دیدگاه‌ها