1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
تک گفتارهای موضوعی

اقتصاد تعاونی منتشر شد

 به عنوان یک نقطه نظر کلی عرض می کنم که نقش دولت به صورت مستقیم و دخالت مستقیم روز به روز باید کمتر باشد، اما وقتی نقش دولت کمتر باشد نباید جایش را به قطب های سلطه اقتصادی یعنی سرمایه داری یا قطب های سلطه سیاسی بسپارد و باید این نقش به ملت و توده مردم سپرده شود و … 

کتاب اقتصاد تعاونی آخرین اثری است که بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی با تهیه و گردآوری مجموعه سخنرانی ها و متون بجای مانده از شهید بهشتی توسط نشر روزنه منتشر کرده است. این کتاب که حاصل تصحیح و آماده سازی متن سخنرانی شهید بهشتی است که با عنوان «مسئله اقتصاد تعاونی» به تاریخ سی آذر 1359 شمسی در دانشگاه تهران ایراد شد، نخستین جلد از مجموعه تک‌گفتارهای موضوعی است که بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی برای تولید و انتشار سخنرانی های موضوعی و کوتاه ایشان انتخاب کرده و احتمالا به حدود 30 جلد می رسد.

سخنرانی شهید بهشتی در باب اقتصاد تعاونی با گزارشی از وضعیت تعاونی های در دنیای آن روز و نیز بررسی مفهوم تعاونی آغاز می شود و در ادامه به چالش های فقهی و احکام شرع با مالکیت تعاونی و سهام تعاونی می پردازد. یکی از نقاط بسیار مورد اهتمام شهید بهشتی در این سخنرانی، تکیه بر روی یکی از بنیادی ترین نقاط اندیشه ایشان یعنی کاهش از حوزه اختیارات و مداخلات دولت در امور مربوط به مردم، در عین مخالفت با تسلط سرمایه داری است که در این باره می گویند:

به عنوان یک نقطه نظر کلی عرض می کنم که نقش دولت به صورت مستقیم و دخالت مستقیم روز به روز باید کمتر باشد، اما وقتی نقش دولت کمتر باشد نباید جایش را به قطب های سلطه اقتصادی یعنی سرمایه داری یا قطب های سلطه سیاسی بسپارد و باید این نقش به ملت و توده مردم سپرده شود و … .


دیدگاه‌ها