1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
سایت "بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی" تنها منبع رسمی اخبار و آثار شهید بهشتی است
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی و تبيين مفهوم آزادی در انديشه سياسی شهيد دکتر بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

نگارنده: رحمت مهدوی

استاد راهنما: دکتر عباس منوچهری

استاد مشاور: دکتر ابوالفضل شکوری

آذر 1390

دریافت متن کامل پایان‌نامه به صورت فایل pdf

 

چکیده پایان‌نامه

آزادی یکی از قدیمی‌ترین مفاهیم در تاریخ اندیشه‌های سیاسی است که تاکنون نسبت به آن واکنش‌های مختلفی از سوی اندیشمندان مختلف انجام شده است. جدا از این اندیشمندان، نظریه‌پردازان مختلفی هم بودند که با استفاده از آرای اندیشمندان به تبیین آن در قالب نظریه‌های مختلف نموده‌اند. هدف پژوهش حاضر نیز این است که با استفاده از نظریه‌های آزادی به تبیین اندیشه شهید بهشتی در مورد آزادی بپردازد. آرای شهید بهشتی در مورد آزادی را به دلیل اینکه وی یک دسته موانع بر سر فعالیت‌های فرد به خاطر رعایت مبانی اسلامی و همچنین محدود بودن اهداف فرد در قالب یک جامعه اسلامی قرار می دهد نمی‌توان به ترتیب با استفاده از نظریه آزادی منفی و مثبت برلین تبیین کرد. به دلیل اینکه آزادی در اندیشه شهید بهشتی به معنای رهایی از نادانی، جهل، خرافات، فقر، قیود طبیعت، داشتن حق انتخاب و آگاهی است؛ نظریه مناسب برای تبیین اندیشه وی نظریه آزادی مترقی کرنستون است که قرابت و نزدیکی بیشتری با این نظریه دارد.

کلید واژه‌ها: اندیشه سیاسی، نظریه آزادی، اندیشه شهید بهشتی، آزادی منفی، آزادی مثبت، آزادی مترقی، آیزایا برلین، کرنستون.


دیدگاه‌ها